HANAJANA | Terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě dostupném z internetové adresy prodávajícího www.hanajanaswimwear.com ( dále označovaný také jako "e-shop") provozovaném společnost HANAJANA, s.r.o., IČO: 18031617, DIČ: CZ18031617, Jičínská 157, PSČ 741 01, Nový Jičín-Loučka, Česká republika.

Podmínky dále definují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost HANAJANA, s.r.o., se sídlem na adrese Jičínská 157, Nový Jičín-Loučka, 741 01, Česká republika, IČO: 18031617, DIČ: CZ18031617, zapsaná Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 91623 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obhodními podmínkami zákonem (č. 89/2012 Sb.), občanským zákoníkem (dále jen jako „NOZ").

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnost HANAJANA, s.r.o., se sídlem Jičínská 157, 741 01 Nový Jičín-Loučka, Česká republika, IČO: 18031617, DIČ: CZ18031617, (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva ") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „ kupující ") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozovám na internetové adrese www.hanajanaswimwear.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.hanajanaswimwear.com (dále jen „webová stránka") a dalších související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

1.3

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodní podmínky mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

1.4

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Jsme plátci DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Cena se může měnit v závislosti na Vaší lokalizaci. Prodej zboží a ceny tohoto zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení neomezuje schopnost prodávajícího uzavírat kupní smlouvu na individuálně sjednané podmínky. Všechny nabídky na prodej zboží umístěného ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.

2.2

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a zbytek světa.

2.3

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednaném zboží (objednané zboží „vloží" kupují do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží ( dále společně jen jako „objednávka").

2.4

Před zasláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjištovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

2.5

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací). Objednávka je přijata předáním zboží prvnímu dopravci nebo odesláním zprávy kupujícímu o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí v provozovně prodávajícího. Vše, co si strany kupní smlouvy poskytnou před příjetím objednávky se považuje za zálohu.

2.7

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány Paypal;

 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány Stripe (platební karty, Apple Pay, Google Pay);

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 6485758369/0800, IBAN: CZ43 0800 0000 0064 8575 8369, SWIFT: GIBACZPX vedený u společnosti Česká spořitelna a.s. (dale jen “účet prodávajícího”); Majitel účtu: HANAJANA s.r.o.

  3.2

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3

Kupní cena je splatná nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání zboží.

3.4

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího..

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1

S výjimkou případů upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) či o jiných případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího.

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

HANAJANA s.r.o., sídlo v Jičínská 157, 741 01 Nový Jičín-Loučka, Česká republika, IČO: 18031617, DIČ: CZ18031617, e-mail: info@hanajanaswimwear.com, tel.: +420 602 333 154.

Oznamuji(), že tímto odstupuji/() od smlouvy o nákupu tohoto:

 • Zboží () Datum objednání()/datum obdržení()_ Jméno a příjmení_ Dodací adresa* Podpis kupujícího (pouze pokud je formulář odeslán v tištěné podobě)* Datum

  4.2

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud se rozhodnete, že si určité položky zboží ponecháte a svou objednávku zrušíte jen částečně, náklady na doručení Vám vráceny nebudou Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu nebo dobře ZABEZPEČENO. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.3

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Ustanovení § 1833 občanského zákoníku tím není dotčeno.

4.4

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.5

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1

Způsob přepravy a dodání zboží volí kupující v objednávce. Podmínky přepravy a dodání jsou uvedeny na webových stránkách. V případě nedoručení Vašeho balíku do 3 týdnů, nás prosím kontaktujte na info@hanajanaswimwear.com

5.2

Prodávající je povinen buďto sám anebo prostřednictvím dopravce dodat zboží na místo dodání a kupující je povinen jej na místě dodání převzít.

5.3

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMACE A ZÁRUKA

6.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

U nepoužitého spotřebního zboží je záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle nebo místě jeho podnikání.

Záruka se nevztahuje na:

6.6.1. vady vzniklé běžným používáním - změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení

6.6.2. nesprávným použitím - mechanickým poškozením

6.6.3. nesprávným skladováním

6.6.4. nesprávnou údržbou a čištěním

6.6.5. záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba

Postup při reklamaci:

• informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně vyplněným reklamačním formulářem.

• reklamované zboží zašlete na naší adresu: Jana Bedřichová, Jičínská 157, 74101 Nový Jičín, nebo skrz zásilkovou na VÝDEJNÍ MÍSTO: JPS velkoobchod piva a nápojů, Za Korunou 280, 741 01 Nový Jičín.

• k reklamovanému zboží přiložte kopii faktury, která také slouží jako záruční list a přiložte vyplněný formulář pro reklamaci, který nalezete ke stažení níže.

Vaše reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší společností. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců.

Podle charakteru vady má kupující - spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

6.7.1. jedná-li se o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

6.7.2. jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

6.7.3. jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

6.7.4. jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNCH STRAN

7.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.5

Není-li zboží převzato kupujícím od prodávajícího do 1 měsíce od vytvoření objednávky a uhrazení, je objednávka stornována a peníze zaslány zpět na účet kupujícího (bez poštovného).

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto VOP, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů za dále uvedených podmínek. Osobní údaje budou zpracovávány v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

8.2

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě. Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).

8.3

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.4

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu: info@hanajanaswimwear.com nebo písemně do sídla prodávajícího.

8.5

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení dle předcházející věty buď kliknutím na odkaz uvedený v závěru jednotlivého obchodního sdělení, nebo sdělením odeslaným elektronicky.

8.6

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu: info@hanajanaswimwear.com nebo písemně do sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailovou zprávou. Prodávající má právo poskytnout informace podle předchozí věty, požadovat přiměřenou kompenzaci nepřesahující náklady na poskytnutí nezbytných informací.

8.7

Kupující se zavazuje zaslat informace týkající se zboží, služeb nebo obchodů prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a souhlasí s tím, že pošlou oznámení o prodeji na elektronickou adresu kupujícího. Vytvořením uživatelského účtu (registrace) se kupující zaváže, že bude dostávat komerční nabídky na dokončení nedokončených nákupů a k dokončení kupní smlouvy na zboží, které kupující umístil do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. , ale nebyly následně objednány.

8.8

Dozorčí a dozorový orgán pro oblast ochrany osobních údajů odpovědný za ochranu osobních údajů se nachází v Praze, na kterou může kupující požádat v případě porušení ochrany osobních údajů prodávajícím.

9. DÁRKOVÉ POUKAZY

"Dárkový poukaz HJ" je dárkový poukaz s předplacenou částkou, který je možno využít POUZE na www.hanajanaswimwear.com. Tento poukaz může být použit na jakýkoliv produkt.

 • Pokud částka Vaši "Dárkové Poukázky HJ" nepokrývá celkovou částku objednávky, budete muset uhradit zbytek nákupu pomocí jiného způsobu platby (bankovní převod/platba kartou).
 • Pokud je celková částka objednávky nižší než hodnota "Dárkového Poukazu HJ", bude zbývající část hodnoty "Dárkového Poukazu HJ" ztracena.
 • Všechny "Dárkové Poukazy HJ" lze použít pouze jednou.
 • Poukazy se NEDAJÍ kombinovat s jiným slevovým kódem/akcí/poštovným zdarma (kde se vyžaduje zadání kódu).
 • "Dárkové Poukazy HJ" jsou nevratné a nedají se vyměnit/vrátit za hotovost.
 • Nemůžeme vyměnit ztracené "Dárkové Poukazy HJ". -Platnost poukázky NELZE prodloužit. V připadě nevyužití do datumu platnosti poukázka propadá.
 • V případě, že zákazník vrátí zboží zakoupené s použitím "Dárkového Poukazu HJ", zajistí hanajanawimwear dle svého uvážení náhradu částky zpět na "Dárkový Poukaz HJ". Částka, která byla zaplacena nad hodnotu dárkového poukazu prostřednictvím bankovního převodu nebo platební kartou bude vrácena zpět na bankovní účet nebo platební kartu.
 • Všechny "Dárkové Poukazy HJ" jsou platné po dobu 12 měsíců od data zakoupení, pokud není uvedeno jinak.
 • Vyhrazujeme si právo zrušit "Dárkové Poukazy HJ" z jakéhokoliv důvodu, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. V takových případech bude nabídnuta náhradní poukázka či vrácení peněz.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, IČO: 000 20 859, DIČ: CZ9861085641 internetová adresa: www.coi.cz. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo kupujícího obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru.

10.2

Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se kupní smlouvy se doručí druhé smluvní straně písemně, e-mailem, osobně nebo registrovaným poskytovatelem poštovních služeb (na možnost odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu písemně v tištěné podobě. Kupující je kontaktován pomocí e-mailové adresy uvedené ve svém uživatelském účtu nebo předem sdělen prodejci.

10.3

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutelná platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5

Kontaktní údaje prodávajícího: HANAJANA s.r.o., Ing. Jana Bedřichová, sídlo v Jičínská 157, 741 01 Nový Jičín-Loučka, Česká republika, IČO: 18031617, DIČ: CZ18031617, e-mail: info@hanajanaswimwear.com telefon: +420 602 333 154.

10.6

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 08. 02. 2024.